Hướng Dẫn Phát Triển Sự Nghiệp Tại MTCC

HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP TẠI MTCC

 

      1. Chương trình phát triển sự nghiệp (Career Advancement Program)

1.1 Nhân viên mới New Employees:

a. Hướng dẫn cho NV mới về các chương trình và chính sách của Công ty.

   To orient them to programs and policies.

b. Huấn luyện cho CBNV mới những kỹ năng, kiến thức, khả năng và thái độ cần thiết để hoàn thành công việc một cách an toàn và hiệu quả.

To train them the skills, knowledge, abilities and attitudes necessary to safely and efficiently perform their jobs.

 

1.2 Tất cả nhân viên All Employees:

  a. Cung cấp cho họ những kỹ năng về những mối quan hệ con người để học có thể phục vụ khách hàng lịch sự, nhã nhặn và hiệu quả, làm việc hòa đồng và hiệu quả với các nhân viên khác.

    To provide them with human relations skills so they can courteously and effectively serve customers, work harmoniously and efficiently with other employees.

b. Cải thiện việc thực hành của họ trong các lĩnh vực chuyên môn, kỹ thuật và văn phòng.

    To improve practices in their professional, technical, and clerical fields.

c. Giúp họ có thể phát triển và nhận ra những tiềm năng của bản thân mình.

   To enable them to develop and realize their own potential.

 

1.3 Phòng ban Department:

Mỗi phòng ban hoặc bộ phận được cung cấp những hướng dẫn phát triển nghề nghiệp thích hợp hoặc yêu cầu định hướng về trách nhiệm công việc của cá nhân và những chuẩn thành tích được mong đợi và những vấn đề về an toàn khác.

Each department or work unit is to provide appropriate career development guideline and required orientation regarding the individual’s position responsibilities, expected standards of performance and safety issues.

 

1.4 Cấp quản lýSupervisory and Management Employees:  

a. Cung cấp cho cấp quản lý những kỹ năng về giám sát, quản lý và các mối quan hệ của con người để họ có thể làm việc hiệu quả với những nhân viên mà họ giám sát để hoàn thành những mục tiêu và chỉ tiêu của bộ phận mình.

   To provide them with supervisory, management and human relations skills so they can effectively work with the employees they supervise to accomplish unit goals and objectives.

b. Cập nhật / nâng cao những kỹ năng này.

   To update these skills.

 

     2. Phát triển Sự nghiệp thông qua một hoặc kết hợp các phương pháp sau :

Career Advancement will be accomplished through one or a combination of the following methods:

2.1 Đào tạo nghiệp vụ : Chương trình đào tạo cho những nhân viên mới hoặc nhân viên đã có kinh nghiệm được thiết kế để cung cấp những kỹ năng tối thiểu cần thiết để họ thực hiện những nhiệm vụ được yêu cầu của vị trí công việc hiện tại.

Technical Training: training for new or experienced employees designed to provide minimum skills necessary to perform required duties of the current position.

 

2.2 Đào t o chuyên sâu : Các chương trình đào tạo cho những nhân viên hiện tại được thiết kế để bổ sung những thiết hụt được tìm thấy trong quá trình xem xét kế hoạch làm việc hoặc đánh giá KPI, hoặc để bổ sung những kiến thức mới giúp cải thiện thành tích ở vị trí công việc hiện tại.

Proficiency Training : training for permanent employees designed to correct a deficiency identified in reviewing work plans or performance KPI appraisals; or to provide additional knowledge which would improve performance in the current position.

 

2.3 Đào tạo phát triển : Chương trình đào tạo cho những nhân viên hiện tại được thiết kế để phát triển các kỹ năng hoặc cung cấp kiến thức giúp nâng cao cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

Developmental Training : training for permanent employees designed to develop skills or provide knowledge which will enhance an employee's opportunity for promotion.

 

2.4 Đào tạo nội bộ : Đào tạo từ nội bộ MTCC, bao gồm đào tạo trực tuyến và đào tạo trên lớp học.

In-House Training: Training received from MTCC personnel, including on line/e-learning and formal classroom instruction.

 

2.5 Đào tạo bên ngoài : Do nguồn bên ngoài thực hiện, bao gồm các tổ chức, trung tâm tư vấn hoặc những nhà cung cấp khác.

Outside Training:    Training received from anyone other than MTCC personnel, including organizations, private consultants or other recognized providers.