Đầu tư và liên doanh

MTCC giúp các nhà đầu tư tiềm năng xác định cơ hội đầu tư có thể mang lại lợi nhuận như kỳ vọng tại Việt Nam và cung cấp các dịch vụ trọn gói cho khách hàng, bao gồm:

Chiến lược đầu tư

Gặp gỡ - thương thảo với lãnh đạo của các bên liên quan

Phát triển quan hệ đối tác địa phương

Ưu đãi, giấy phép và phê chuẩn