Đại diện và liên lạc

MTCC cung cấp dịch vụ đại diện cho các khách hàng trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và vật liệu cho các hạng mục cơ điện lạnh và hạng mục khác cho các dự án cơ sở hạ tầng như hạ tầng năng lượng, hạ tầng giao thông. MTCC cung cấp chiến lược cho hiện tại và chiến lược toàn diện, để khách hàng có thể thực hiện bước đi đầu tiên- cung cấp hàng hóa cho các dự án tại địa phương,đến thiết lập liên doanh hoặc đặt văn phòng đại diện/ chi nhánh.

Cụ thể, MTCC giúp khách hàng đạt được các lợi ích sau:

Tiết kiệm chi phí

Quan hệ khách hàng

Business Intelligence

Quan hệ Chính phủ/ các cơ quan quản lý nhà nước

Dự án và đấu thầu